შეადარე და აირჩიე კრედიტორები 0-დან.

ონლაინ კრედიტი კარგი გამოსავალი იქნება, თუ საჭიროა დამატებითი სახსრები. შეადარე კრედიტორები, გააკეთე განაცხადი კრედიტზე და მიიღე ფული შენ საბანკო ანგარიშზე!


ზოგადი პირობები და მოთხოვნები მსესხებლებისადმი


მოთხოვნები მსესხებლებისადმი:

კრედიტის მიღების პირობები:

 

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (Annual Percentage Rate APR)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ესაა ზოგადი ხარჯები კრედიტზე, რომლებიც გამოხატულია პროცენტებში. წლიური საპროცენტო განაკვეთის ანგარიშში არ შედის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან. წლიური საპროცენტო განაკვეთი სწრაფი კრედიტებისთვის შესაძლოა შეადგენდეს წლიური 0.03%-დან 100%-მდე.

საჯარიმო გადახდები, ან განახლების პოლიტიკის ინფორმაცია

იმ შემთხვევაში, თუკი კრედიტის თანხა არ იქნება მითითებულ ვადაში გადახდილი, კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს საჯარიმო გადასახადი დაგვიანებული თანხის მთლიანი ოდენობის 0,35%-დან 0,45%-მდე ვადაგადაცილების ყოველ დღეზე. იმ შემთხვევაში, თუკი გადახდა ხორციელდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, კრედიტორთან შეთანხმების გარეშე, კრედიტორს უფლება აქვს ცალმხრივად გადასცეს კრედიტის ამოღება მესამე კომპანიებს.

კრედიტის დროულად გადახდისას, იქმნება კარგი საკრედიტო ისტორია, რომელიც მომავალში ზრდის კრედიტის მომგებიანი პირობებით მიღების შანსს.

კრედიტზე დანახარჯების მაგალითები (a representative example)

კრედიტორების საკონტაქტო ინფორმაცია

გენერალური ლიცენზია

ისესხე პასუხისმგებლობით

კრედიტი ინტერნეტში მისაღებია, თუ

სწრაფი კრედიტი ინტერნეტით არ იქნება მისაღები, თუ

ისესხე პასუხისმგებლობით, კრედიტის დაბრუნების შესაძლებლობის შეფასების საფუძველზე. სესხებამდე, გაეცანი საკრედიტო ხელშეკრულების პირობებს, დარწმუნდი, რომ შეძლებ მათ შესრულებას.

სწრაფი კრედიტები კრედიტების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეა ინტერნეტში. პოპულარობა მათ ფულის სწრაფად, საშუალოდ 15-დან 30 წუთამდე ვადაში სესხების შეთავაზებით მოიპოვეს. პირველად სესხების დროს, სწრაფი კრედიტები სთავაზობენ ფასდაკლებას საკომისიო გადასახადზე, 100%-მდეც კი. ბაზარზე მოთხოვნის ცვლილების შემთხვევაში, არასაბანკო კრედიტორები სთავაზობენ სწრაფ კრედიტებს გრძელვადიანი დაბრუნების შესაძლებლობით. გრძელვადიანი კრედიტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 30 000 ლარს საშუალოდ 60 თვემდე დაბრუნების ვადით.
სწრაფი კრედიტი ეს არის კრედიტი, რომლის მიღებაც შეიძლება საშუალოდ 15 წუთის განმავლობაში. ძირითადად სწრაფ სესხებს სთავაზობენ არასაბანკო კრედიტორები. კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. სწრაფი კრედიტი გათვალისწინებულია გაუთვალისწინებელი და გადაუდებელი სიტუაციების გადასაწყვეტად. სწრაფი კრედიტი ხელმისაწვდომია 10 000 ლარამდე ფულადი თანხებისთვის. მოცემული თანხა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე. კრედიტორები შეაფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად, ამიტომ, პირველი კრედიტი შესაძლოა იყოს შეზღუდული ფულადი თანხით.
სწრაფი კრედიტი ნიშნავს: ფულის სწრაფად მიღებას. საშუალოდ სწრაფი კრედიტის გაფორმება შეიძლება 15-დან 30 წუთამდე ვადაში. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი სწრაფ კრედიტზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი ანგარიში ბანკში. კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით და პირველი სარეგისტრაციო გადასახადის საშუალოდ 0.01 ლარის გადახდით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება იმ საბანკო ანგარიშზე, რომლიდანაც განხორციელდა სარეგისტრაციო გადახდა.
სამომხმარებლო კრედიტი ეს არის კრედიტი, რომლის მიღებაც შეიძლება საშუალოდ ერთი დღის განმავლობაში. კრედიტზე განაცხადის გაკეთება შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. სამომხმარებლო კრედიტი გათვალისწინებულია გაუთვალისწინებელი და გადაუდებელი სიტუაციების გადასაწყვეტად. სამომხმარებლო კრედიტი ხელმისაწვდომია 10 000 ლარამდე ფულადი თანხის ოდენობით. მოცემული თანხის ოდენობა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე. კრედიტორები აფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად, ამიტომ, კრედიტი შესაძლოა იყოს შეზღუდული ფულადი თანხით.
სამომხმარებლო კრედიტის გაფორმება შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში, გადახდა შეიძლება თვეების მიხედვით. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი კრედიტზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი ანგარიში ბანკში. კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება კლიენტის საბანკო ანგარიშზე.
ავტოლომბარდი არის კრედიტის სახე იმ შემთხვევაში, როდესაც გსურთ შეიძინოთ ახალი, ან ნახმარი ავტო, გადაიხადოთ მისი ფასი შემდეგ. ავტოლომბარდში საჭიროა პირველი შენატანის გაკეთება 5-10%-დან ოდენობით. ავტოლომბარდის კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. ავტოლომბარდი ხელმისაწვდომია 30 000 ლარამდე ფულადი თანხის ოდენობით. მოცემული თანხის ოდენობა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო გვერდზე. კრედიტორები აფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად, ამიტომ, კრედიტი შესაძლოა იყოს შეზღუდული ფულადი თანხით.
ავტოლომბარდის ყველაზე პოპულარული სახე - მსესხებელი იხდის კრედიტს და ხდება ავტოს მფლობელი. ავტოლომბარდი გათვალისწინებულია როგორც ახალი, ისე ნახმარი ავტოს შესაძენად. პირველი შენატანი გამოითვლება მანქანის საბაზრო ღირებულებიდან. თუკი საჭიროა ავტოს შეფასება, მაშინ ეს მომსახურება ხელმისაწვდომია სერტიფიცირებულ შემფასებლებთან. ავტოლომბარდის გაფორმება შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი ავტოლომბარდზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი საბანკო ანგარიში. კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება მანქანის გამყიდველის კლიენტის საბანკო ანგარიშზე.
საკრედიტო ხაზი ეს არის კრედიტი, რომლის მიღებაც შესაძლებელია საშუალოდ 15 წუთის განმავლობაში. საკრედიტო ხაზი მოქმედებს ისევე, როგორც, საბანკო საკრედიტო ბარათები, ხდება კლიენტის გადახდისუნარიანობის შეფასება და განისაზღვერება ლიმიტის მაქსიმალური თანხა. საკრედიტო ხაზის თანხა შეიძლება არჩეულ იქნას მთლიანად, ან ნაწილ-ნაწილ. საკრედიტო ხაზის გადახდა შეიძლება ერთი გადახდით, ან გადახდების გრაფიკით. ძირითადად საკრედიტო ხაზს სთავაზობენ არასაბანკო კრედიტორები. საკრედიტო ხაზზე განაცხადის გაკეთება შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. არასაბანკო საკრედიტო ხაზი ხელმისაწვდომია 1500 ლარამდე ფულადი თანხის ოდენობით. მოცემული თანხა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე. კრედიტორები აფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად, ამიტომ, კრედიტი შესაძლოა იყოს შეზღუდული ფულადი თანხით.
საკრედიტო ხაზი ნიშნავს: ფულის სწრაფად მიღებას სესხად. საშუალოდ საკრედიტო ხაზის გაფორმება შეიძლება 15-დან 30 წუთამდე ვადაში. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი საკრედიტო ხაზზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი საბანკო ანგარიში. განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით და სარეგისტრაციო გადასახადის - საშუალოდ 0.01 ლარის გადახდით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება იმ საბანკო ანგარიშზე, რომლიდანაც განხორციელდა სარეგისტრაციო გადახდა.
კრედიტორი, რომელიც სთავაზობს ყველა მიღებული სწრაფი კრედიტის გადახდას და მათ გადახდას თვეების მიხედვით, ერთიანი სარეგისტრაციო გადასახადის გადახდით. კრედიტების გაერთიანება ერთ კრედიტად შესაძლებელია საშუალოდ ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში. კრედიტზე განაცხადის გაკეთება შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. კრედიტების გაერთიანება ხელმისაწვდომია 10 000 ლარამდე ფულადი თანხის ოდენობით. მოცემული თანხა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე. კრედიტორები აფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად.
თუკი არის რამდენიმე სწრაფი კრედიტი, რომელთა გადახდა საჭიროა ხელფასის მიღებისას, მაშინ არც ისე იშვიათად ხდება ისე, რომ არ არის გადახდის საშუალება და უფრო მომგებიანია გადახდის ვადის გაგრძელება. ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის კრედიტების გაერთიანება. ერთი კრედიტი, ერთი გადახდა თვეში. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი კრედიტების გაერთიანებაზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი საბანკო ანგარიში. განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება სწრაფი კრედიტების საბანკო ანგარიშებზე.
უპროცენტო ფულადი კრედიტი, ეს არის კრედიტი, როცა კრედიტორი არ იღებს ფულს კრედიტის გამოყენებისათვის, მსესხებელი იხდის იმავე ფულად თანხას, რაც აიღო სესხად. სწრაფი კრედიტები ხშირად სთავაზობენ პირველ კრედიტს საკომისიო გადასახადის გარეშე, ზოგიერთი კრედიტორი აკეთებს აქციის პერიოდის ორგანიზებას, როცა შესაძლებელია უპროცენტო კრედიტის მიღება შეუზღუდავი რაოდენობით. მაგალითად, 300 ლარის სესხის აღებისას, შენ მოგიწევს ამდენივე ლარის მიცემა.
კრედიტი სამუშაო ადგილის გარეშე არის კრედიტი, რომელიც გაიცემა სამუშაო ადგილის არმქონე პირებზე, მაგალითად, უმუშევარზე, რომელიც იღებს უმუშევრობის შემწეობას. მოცემულ მომენტში სულ უფრო ცოტაა ისეთი კრედიტორები, რომლებიც სთავაზობენ კრედიტს სამუშაოს არმქონე პირებს.
კრედიტი 18 წლიდან გაიცემა პირებზე, რომელთაც შეუსრულდათ 18 წელი. თუმცა, კრედიტორთა უმრავლესობა კრედიტებს სთავაზობს პირებს, რომელთაც შეუსრულდათ მინიმუმ 20 წელი.

ინტერნეტში კრედიტორის არჩევისას აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ:

 • კრედიტის თანხას;
 • გადახდის ვადას;
 • წლიურ საპროცენტო განაკვეთს;
 • მსესხებლის ასაკობრივ შეზღუდვებს;
 • კრედიტორის სამუშაო სააათებს;
 • დროის რა ვადაში მოხდება ფულადი თანხის გადარიცხვა;
 • საჯარიმო პროცენტებს.

კრედიტორთა უმრავლესობამ, რომლებიც სთავაზობენ ფულად კრედიტებს ინტერნეტში, დაადგინა მოთხოვნები კრედიტების მისაღებად:

 • აუცილებელია იყოთ საქართველოს მოქალაქე, ან მისი რეზიდენტი;
 • აუცილებელია იყოთ 20-დან 75 წლამდე ასაკის;
 • აუცილებელია ანგარიში საქართველოს ნებისმიერ ბანკში;
 • აუცილებელია მოქმედი ტელეფონის ნომერი;
 • არ უნდა არსებობდეს რაიმე ვადაგადაცილებული საკრედიტო გადახდა, ან დარღვეული საკრედიტო ვალდებულებები.
დიახ, ერთდროულად შეიძლება რამდენიმე მოქმედი კრედიტის არსებობა.
1000 ლარამდე ოდენობით კრედიტისთვის არ მოითხოვება არანაირი დოკუმენტი, 1000 ლარის ზემოთ თანხაზე საჭიროა ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან ან/და ცნობა სამუშაოდან, თუკი ამას მოითხოვს კრედიტორი.
კრედიტორისთვის მიმართვის საფუძველზე, შესაძლებელია კრედიტის თანხის გაზრდა. დამატებითი თანხის მიღების შემდეგ, კრედიტის გადახდის ვადა შეიძლება შეიცვალოს. მეტი ინფორმაცია იხილეთ კრედიტორის კერძო საიტზე.
ძირითადად, ფულადი გადარიცხვები ხორციელდება კრედიტორის სამუშაო დროის განმავლობაში. სწრაფი კრედიტები სთავაზობენ ფულის მიღებას საშუალოდ 15 წუთის განმავლობაში, თუკი კრედიტორის და მსესხებლის საბანკო ანგარიშები ერთ ბანკშია. თუკი საბანკო ანგარიში არის სხვა ბანკში, მაშინ საჭირო ფულადი თანხის მიღება შეიძლება განაცხადის განხილვიდან სამი დღის განმავლობაში.
დიახ. შეგიძლია ისესხო, ოღონდ მხოლოდ მაშინ, თუ არ გაქვს დაგვიანებული საკრედიტო გადახდა და არ ხარ მოხვედრილი მოვალეთა სიაში.
ცნობა ინტერნეტში კრედიტის მინიჭების შესახებ ხდება რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მაგრამ არა უგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში.
ყველაზე მოსახერხებელია იმ ბანკის არჩევა, რომელშიც უკვე გაქვს საბანკო ანგარიში. ზუსტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე.
 • რეგისტრაციისას შენ მიუთითე არასწორი მონაცემები;
 • არ გადაიხადე შენი კრედიტი ამავე კრედიტორთან;
 • იმყოფები მოვალეთა რეესტრში.
თითოეული კლიენტისთვის კრედიტორი ინდივიდუალურად ადგენს საკრედიტო ლიმიტს.
სწრაფი კრედიტის გადახდის ვადაში შესაძლებელია კრედიტის ნაწილ-ნაწილ გადახდა, ანუ რამდენიმე გადახდის განხორციელება. თუკი არ არის სწრაფი კრედიტის ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადაში გადახდის შესაძლებლობა, შესაძლებელია კრედიტის გადახდის ვადის გაგრძელება. გაგრძელების გადახდის ოდენობის გაგება შეიძლება საკუთარი მომხმარებლის პროფილში, ან კრედიტორისადმი მიმართვით, კლიენტების მომსახურების განყოფილებაში.
კრედიტის გადახდის ვადის გაგრძელების საკომისიო გადასახადის ნახვა შეიძლება საკუთარი მომხმარებლის პროფილში.
კრედიტის გადახდა შეიძლება ინტერნეტბანკის მეშვეობით, ან ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
დიახ. კრედიტის გადახდა ნებისმიერ დროს შეიძლება.

კრეტიდის გადახდის დროს, აუცილებელია მიეთითოს:

 • გადამხდელი;
 • კრედიტორის სარეგისტრაციო ნომერი;
 • მიმღების ბანკი;
 • ანგარიში;
 • ინფორმაცია მიმღებისთვის;
 • გადახდის მიზანი;
 • გადახდის დეტალები;
 • ანგარიშის ნომერი კრედიტზე.
დადებული საკრედიტო ხელშეკრულება კრედიტორის მონაცემთა ბაზაში შეინახება განუსაზღვრელი ვადით. კლიენტის წერილობითი მოთხოვნის მიღების შემდებ, ხელშეკრულება შეიძლება გაიგზავნოს კლიენტის მიერ მითითებულ მისამართზე.

კერძო საიტი Sesxebi365.ge არ წარმოადგენს კრედიტორს და არ გასცემს კრედიტებს. ყველა კრედიტორს, რომელთა შედარებაც მოცემულია, აქვთ საკრედიტო დაწესებულების შესაბამისი ლიცენზია.