სარგებლობა

ონლაინ საიტის www.sesxebi365.ge (შემდგომში ტექსტში - საიტი) მფლობელს და ადმინისტრატორს  წარმოადგენს „Sesxebi365“ (შემდგომში ტექსტში - მფლობელი). მფლობელი იტოვებს უფლებას შეავსოს, შეცვალოს, ან სხვაგვარად შეცვალოს ინფორმაცია და წესები საიტზე, როგორც ვიზუალურად, ისე შინაარსობრივად. ასევე, მფლობელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეზღუდოს საიტზე თავისუფალი წვდომა.

მნახველი - ფიზიკური პირი, რომელიც ინტერნეტში ნახულობს საიტს (www.sesxebi365.ge).

საიტის მონახულებისას, მისი მნახველები ეთანხმებიან ქუქი-ფაილების, მონაცემთა დაცვის, სარგებლობის და ელ-ფოსტის პირობების გამოყენებას. მიიჩნევა, რომ მნახველი გაეცნო მოცემულ პირობებს და მიიღო ისინი.

შეწყვიტეთ საიტის გამოყენება, თუკი გაქვთ პრეტენზიები წესების მიმართ და მიუღებელია მათი შინაარსი, ბმულ(ებ)ი საავტორო უფლებებზე. დავები, რომლებიც წარმოეშობათ მნახველებს საიტით სარგებლობისას, განხილული იქნება ლატვიის რესპუბლიკის ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული წესით.

საიტის შემადგენლობა ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. ინფორმაცია საიტზე არ შეიცავს და არ შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც კონკრეტული წინადადება, კონკრეტული პროდუქტი, ან მომსახურება, ან ამის მსგავსი.

საიტზე განზოგადებულია სხვა იურიდიული ფირმების მიერ შეთავაზებული და გაწეული მომსახურებების შესახებ ინფორმაცია. მნახველისთვის საინტერესო კითხვებზე (მაგალითად, მითითებები დაგვიანებულ გადახდებზე, მითითებები არასრულ გადახდებზე, საქმიანობის კოდექსი და სესხების პასუხისმგებლობით გაცემის პოლიტიკა, გადახდის გამჟღავნება, მათ შორის წლიურ საპროცენტო განაკვეთებზე, განახლების პოლიტიკა, საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვ.), რომელიც წარმოიშვა საიტზე სტუმრობისას, კონკრეტული, დეტალური და განმარტებითი პასუხები ხელმისაწვდომია კონკრეტული მომსახურების მიმწოდებლის კერძო საიტზე.

საიტზე განთავსებულ ინფორმაციასა და განხორციელებად ფუნქციებზე გარანტიას არ ვიძლევით და ასევე არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მნახველის შესაძლო შეცდომებზე, ასევე არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თითოეული მნახველისთვის საიტზე განთავსებული ინფორმაციის ვარგისიანობაზე.

გამჟღავნებული ინფორმაცია ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს და მფლობელი არ არის პასუხისმგებელი მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, ან გვერდის მნახველების მიმართ მიღებულ ქმედებებზე, რომლებიც განხორციელდა საიტის მონახულების შემდეგ და საიტზე განთავსებული ინფორმაციის მოცულობაზე და რეკომენდაციებზე მითითებით.

საიტზე განთავსებული ინფორმაცია ცალკე არ მოწმდება, მისი განთავსება ხდება საიმედო საინფორმაციო წყაროების საფუძველზე.

საიტზე მითითებული დანახარჯები, განთავსებულია საინფორმაციო მიზნებისთვის, თუკი საიტზე სხვაგვარად არაა მითითებული. გირჩევთ, ხარჯები შეამოწმოთ კონკრეტული გარიგების დადებამდე მომსახურების კონკრეტული მომწოდებლის კერძო საიტზე.

მფლობელს უფლება აქვს საიტზე განათავსოს სხვა კერძო საიტების ბმულები, რომლებიც ეკუთვნის, ან იმყოფება სხვა ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების კონტროლის ქვეშ, ამის საფუძველზე საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარე საიტების ასეთ სახეებს, მათ შორის წვდომას მესამე პირთა კერძო საიტებზე, ასევე შეიძლება ახდენდეს შეთავაზებას, ან ინფორმირებას მესამე პირების მიერ შეთავაზებული პროდუქტების, მომსახურებების და ამის მსგავსის შესახებ. მფლობელი არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ შეთავაზებული კერძო საიტების შინაარსზე, მათ შორის მათ მიერ შეთავაზებული პროდუქტების და მომსახურებების შინაარსზე და არ ახორციელებს მათ შემოწმებას. საიტი არ არის პასუხისმგებელი სხვა კერძო საიტების უსაფრთხოებაზე. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ასეთი საიტების უსაფრთხოება შესაძლოა განსხვავდებოდეს საიტისაგან

საიტის მფლობელი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე (პირდაპირ, ირიბ თუ შემთხვევითზე), რომელიც წარმოიშვა საიტით სარგებლობიდან, ასევე არ იღებს პასუხისმგებლობას საიტის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ქსელში.

ინფორმაცია, რომელიც შეტანილია საიტზე, განთავსება განაცხადის ბლანკში და არ გადაეცემა მესამე პირებს.

საიტზე არსებული ინფორმაციის ნახვა და დაბეჭდვა შეიძლება მხოლოდ პირადი, არაკომერციული საჭიროებებისთვის.

საიტზე განთავსებული ლოგო, სავაჭრო ნიშნები და სხვა საავტორო ნამუშევრები წარმოადგენს საავტორო მასალას, რომელიც დაცულია ლატვიის რესპუბლიკის მოქმედი ნორმატიული აქტებით. მოცემული საავტორო მასალა წარმოადგენს მფლობელის, ან სხვა ფიზიკური/იურიდიული პირის პირად ქონებას.

„Sesxebi365“-ის გარდა, სხვას არავის აქვს უფლება გადაამუშავოს, შეცვალოს მოცემულ საიტზე არსებული ინფორმაცია. საიტიდან ინფორმაციის ნებისმიერი გამოქვეყნება, ან მისი სხვაგვარად გამოყენება აკრძალულია „Sesxebi365“-ის წინასწარი ნებართვის გარეშე. თუკი დარღვეულია საავტორო უფლებები, პირობების დაუცველობის შემთხვევაში და დარღვევის ბუნებიდან და შედეგებიდან გამომდინარე, დამრღვევს დაეკისრება ლატვიის რესპუბლიკის ნორმატიული აქტებით დადგენილი სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

აკრძალულია ნებისმიერი ისეთი მოქმედების განხორციელება, რომელიც მიმართულია საიტის სისტემური ფუნქციონირების უსაფრთხოების, სტაბილურობის და სიჩქარისკენ.

მფლობელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შემოიღოს საიტით სარგებლობის სხვა პირობები, რომლებიც ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როცა ახალი პირობები გამოქვეყნდება საიტზე. საიტის, მათ შორის მთელი განთავსებული ინფორმაციის, გამოყენება ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება საიტის ყველა პირობას.

საიტის პირობები, რომლებიც არ უკავშირდება სხვა ფიზიკური/იურიდიული პირების კერძო საიტებს.

რეგულარულად გაეცანი საიტის  პირობებს, ვინაიდან ისინი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. თუკი გაქვთ კითხვები, გთხოვთ, ისარგებლოთ ჩვენი კონტაქტების განყოფილებით, ან ელ-ფოსტით.

რეგულარულად გაეცანი საიტის პირობებს, ვინაიდან ისინი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.