შეადარე და აირჩიე კრედიტორები 0-დან.

თუკი საჭიროა კრედიტი დაბრუნების მოქნილი ვადით და მიღების პირობებით,  მაშინ სამომხმარებლო კრედიტი სწორი არჩევანი იქნება. სამომხმარებლო კრედიტი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა, თუმცა, ის ასევე მოითხოვს დამატებით პასუხისმგებლობას. სამომხმარებლო კრედიტთან ერთად განახორციელე შენი ჩანაფიქრები!


ზოგადი პირობები და მოთხოვნები მსესხებლებისადმი


მოთხოვნები მსესხებლებისადმი:

სამომხმარებლო კრედიტის მიღების პირობები:

 

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (Annual Percentage Rate APR)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ესაა ზოგადი ხარჯები კრედიტზე, რომლებიც გამოხატულია პროცენტებში. წლიური საპროცენტო განაკვეთის ანგარიშში არ შედის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან. წლიური საპროცენტო განაკვეთი სწრაფი კრედიტებისთვის შესაძლოა შეადგენდეს წლიურ 16%-დან 100%-მდე.

საჯარიმო გადახდები, ან განახლების პოლიტიკის ინფორმაცია

იმ შემთხვევაში, თუკი კრედიტის თანხა არ იქნება მითითებულ ვადაში გადახდილი, კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს საჯარიმო გადასახადი დაგვიანებული თანხის მთლიანი ოდენობიდან ვადაგადაცილების ყოველ დღეზე. იმ შემთხვევაში, თუკი გადახდა ხორციელდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, კრედიტორთან შეთანხმების გარეშე, კრედიტორს უფლება აქვს ცალმხრივად გადასცეს კრედიტის ამოღება მესამე კომპანიებს.

კრედიტის დროულად გადახდისას, იქმნება კარგი საკრედიტო ისტორია, რაც მომავალში ზრდის კრედიტის მომგებიანი პირობებით მიღების შანსს.

კრედიტზე დანახარჯების მაგალითები (a representative example)

კრედიტორების საკონტაქტო ინფორმაცია

გენერალური ლიცენზია

ისესხე პასუხისმგებლობით

სამომხმარებლო კრედიტი ინტერნეტში მისაღებია, თუ

სამომხმარებლო კრედიტი ინტერნეტით არ იქნება მისაღები, თუ

ისესხე პასუხისმგებლობით, კრედიტის დაბრუნების შესაძლებლობის შეფასების საფუძველზე. სესხებამდე გაეცანი საკრედიტო ხელშეკრულების პირობებს, დარწმუნდი, რომ შეძლებ მათ შესრულებას.

 

სამომხმარებლო კრედიტი ეს არის კრედიტი, რომლის მიღებაც შეიძლება საშუალოდ ერთი დღის განმავლობაში. კრედიტზე განაცხადის გაკეთება შეიძლება ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებით. სამომხმარებლო კრედიტი გათვალისწინებულია გაუთვალისწინებელი და გადაუდებელი სიტუაციების გადასაწყვეტად. სამომხმარებლო კრედიტი ხელმისაწვდომია 10 000 ლარამდე ფულადი თანხის ოდენობით. მოცემული თანხის ოდენობა დამოკიდებულია კრედიტორის პირობებზე, მეტი ინფორმაცია თითოეული კრედიტორის კერძო საიტზე. კრედიტორები აფასებენ თითოეული მსესხებლის გადახდისუნარიანობას ინდივიდუალურად, ამიტომ, კრედიტი შესაძლოა იყოს შეზღუდული ფულადი თანხით.
სამომხმარებლო კრედიტის გაფორმება შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში, გადახდა შეიძლება თვეების მიხედვით. იმისათვის, რომ გაკეთდეს განაცხადი კრედიტზე, საჭიროა ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი და მოქმედი ანგარიში ბანკში. კრედიტზე განაცხადის შეტანა შეიძლება ინტერნეტში განაცხადის შევსებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ფულადი თანხა გადარიცხული იქნება კლიენტის საბანკო ანგარიშზე.
უპროცენტო ფულადი კრედიტი, ეს არის კრედიტი, როცა კრედიტორი არ იღებს ფულს კრედიტის გამოყენებისათვის, მსესხებელი იხდის იმავე ფულად თანხას, რაც აიღო სესხად. სწრაფი კრედიტები ხშირად სთავაზობენ პირველ კრედიტს საკომისიო გადასახადის გარეშე, ზოგიერთი კრედიტორი აკეთებს აქციის პერიოდის ორგანიზებას, როცა შესაძლებელია უპროცენტო კრედიტის მიღება შეუზღუდავი რაოდენობით. მაგალითად, 300 ლარის სესხის აღებისას, შენ მოგიწევს ამდენივე ლარის მიცემა.
კრედიტი სამუშაო ადგილის გარეშე არის კრედიტი, რომელიც გაიცემა სამუშაო ადგილის არმქონე პირებზე, მაგალითად, უმუშევარზე, რომელიც იღებს უმუშევრობის შემწეობას. მოცემულ მომენტში სულ უფრო ცოტაა ისეთი კრედიტორები, რომლებიც სთავაზობენ კრედიტს სამუშაოს არმქონე პირებს.
კრედიტი 18 წლიდან გაიცემა პირებზე, რომელთაც შეუსრულდათ 18 წელი. თუმცა, კრედიტორთა უმრავლესობა კრედიტებს სთავაზობს პირებს, რომელთაც შეუსრულდათ მინიმუმ 20 წელი.

ინტერნეტში კრედიტორის არჩევისას აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ:

 • კრედიტის თანხას;
 • გადახდის ვადას;
 • წლიურ საპროცენტო განაკვეთს;
 • მსესხებლის ასაკობრივ შეზღუდვებს;
 • კრედიტორის სამუშაო სააათებს;
 • დროის რა ვადაში მოხდება ფულადი თანხის გადარიცხვა;
 • საჯარიმო პროცენტებს.

კრედიტორთა უმრავლესობამ, რომლებიც სთავაზობენ ფულად კრედიტებს ინტერნეტში, დაადგინა მოთხოვნები კრედიტების მისაღებად:

 • აუცილებელია იყოთ საქართველოს მოქალაქე, ან მისი რეზიდენტი;
 • აუცილებელია იყოთ 20-დან 75 წლამდე ასაკის;
 • აუცილებელია ანგარიში საქართველოს ნებისმიერ ბანკში;
 • აუცილებელია მოქმედი ტელეფონის ნომერი;
 • არ უნდა არსებობდეს რაიმე ვადაგადაცილებული საკრედიტო გადახდა, ან დარღვეული საკრედიტო ვალდებულებები.
დიახ, ერთდროულად შეიძლება რამდენიმე მოქმედი კრედიტის არსებობა.
1000 ლარამდე ოდენობით კრედიტისთვის არ მოითხოვება არანაირი დოკუმენტი, 1000 ლარის ზემოთ თანხაზე საჭიროა ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან ან/და ცნობა სამუშაოდან, თუკი ამას მოითხოვს კრედიტორი.
კრედიტორისთვის მიმართვის საფუძველზე, შესაძლებელია კრედიტის თანხის გაზრდა. დამატებითი თანხის მიღების შემდეგ, კრედიტის გადახდის ვადა შეიძლება შეიცვალოს. მეტი ინფორმაცია იხილეთ კრედიტორის კერძო საიტზე.
ძირითადად, ფულადი გადარიცხვები ხორციელდება კრედიტორის სამუშაო დროის განმავლობაში. სწრაფი კრედიტები სთავაზობენ ფულის მიღებას საშუალოდ 15 წუთის განმავლობაში, თუკი კრედიტორის და მსესხებლის საბანკო ანგარიშები ერთ ბანკშია. თუკი საბანკო ანგარიში არის სხვა ბანკში, მაშინ საჭირო ფულადი თანხის მიღება შეიძლება განაცხადის განხილვიდან სამი დღის განმავლობაში.
დიახ. შეგიძლია ისესხო, ოღონდ მხოლოდ მაშინ, თუ არ გაქვს დაგვიანებული საკრედიტო გადახდა და არ ხარ მოხვედრილი მოვალეთა სიაში.
ცნობა ინტერნეტში კრედიტის მინიჭების შესახებ ხდება რამდენიმე წუთის განმავლობაში, მაგრამ არა უგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში.
 • რეგისტრაციისას შენ მიუთითე არასწორი მონაცემები;
 • არ გადაიხადე შენი კრედიტი ამავე კრედიტორთან;
 • იმყოფები მოვალეთა რეესტრში.
თითოეული კლიენტისთვის კრედიტორი ინდივიდუალურად ადგენს საკრედიტო ლიმიტს.
სწრაფი კრედიტის გადახდის ვადაში შესაძლებელია კრედიტის ნაწილ-ნაწილ გადახდა, ანუ რამდენიმე გადახდის განხორციელება. თუკი არ არის სწრაფი კრედიტის ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადაში გადახდის შესაძლებლობა, შესაძლებელია კრედიტის გადახდის ვადის გაგრძელება. გაგრძელების გადახდის ოდენობის გაგება შეიძლება საკუთარი მომხმარებლის პროფილში, ან კრედიტორისადმი მიმართვით, კლიენტების მომსახურების განყოფილებაში.
კრედიტის გადახდა შეიძლება ინტერნეტბანკის მეშვეობით, ან ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
დიახ. კრედიტის გადახდა ნებისმიერ დროს შეიძლება.

კრეტიდის გადახდის დროს, აუცილებელია მიეთითოს:

 • გადამხდელი;
 • კრედიტორის სარეგისტრაციო ნომერი;
 • მიმღების ბანკი;
 • ანგარიში;
 • ინფორმაცია მიმღებისთვის;
 • გადახდის მიზანი;
 • გადახდის დეტალები;
 • ანგარიშის ნომერი კრედიტზე.
დადებული საკრედიტო ხელშეკრულება კრედიტორის მონაცემთა ბაზაში შეინახება განუსაზღვრელი ვადით. კლიენტის წერილობითი მოთხოვნის მიღების შემდებ, ხელშეკრულება შეიძლება გაიგზავნოს კლიენტის მიერ მითითებულ მისამართზე.

კერძო საიტი Sesxebi365.ge არ წარმოადგენს კრედიტორს და არ გასცემს კრედიტებს. ყველა კრედიტორს, რომელთა შედარებაც მოცემულია, აქვთ საკრედიტო დაწესებულების შესაბამისი ლიცენზია.